آب سیب چاق کننده یا لاغر کننده؟


یه میوه و این همه خاصیت!!!